Pojištění hráčů

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

 

POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ OD 1. 2. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA VZP, a. s.

2410YjF.jpg

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazysportovní kluby a tělovýchovné jednotyokresní sdružení akrajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny.

 

Více informací k pojištění včetně příslušné smlouvy a formulářů naleznete ZDE.

 

 

POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ V OBDOBÍ 1. 1. 2017 - 31. 1. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA, a. s.

Logo Kooperativa

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazysportovní kluby a tělovýchovné jednotyokresní sdružení akrajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 jeplatná do 31. ledna 2019. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou republiku. Celý text smlouvy včetně oceňovacích tabulek naleznete ZDE.

 

Návod k nahlášení pojistné události v případě úrazu naleznete ZDE.

 

 

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle návodu v odkaze: Více informací. Příslušný formulář je ke stažení zde.


Úrazové pojištění  - Pojišťovna Kooperativa, a.s.

Logo Kooperativa

 

 

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

 

 • Část formuláře - B. POJIŠTĚNÝ = komu se stal úraz,
 • Část formuláře - C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A O ÚRAZU

-Číslo pojistné smlouvy je 4950050842.

(Pokud máte sjednané ještě navíc osobní úrazové pojištění nebo jiné pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s.  použijte  Formulář  Oznámení události ZDE. Číslo naší a váší pojistné smlouvy uveďte do jedné z kolonek. Pojištění je kumulativní a lze uplatnit i několik pojistek na jeden úraz.

-Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí . . .)

-Zaškrtněte o jakou pojištěnou osobu se jedná a jaké oznámení se jedná. Např. : Pojičtěný byl k datu úrazu dítě a jedná se o tělesné poškození úrazem

Potvrzení členské organizace:

Do kolonky vyplňte: IČO SK/TJ, ID ČUS (případně svazu)  a název sportovního subjektu (SK/TJ).

Formulář zaneste k příslušnému odpovědnému funkcionáři sportovního klubu a nechte si jej potvrdit.  Zástupce sportovního klubu vyplní své jméno, příjmení a přípojí svůj podpis, kterým stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Připojí razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu;

 • Část formuláře - D. ZPŮSOB VÝPLATY PLNĚNÍ

Uveďte svoje číslo účtu nebo adresu kam chcete peníze poslat

Pozor! Vyplňte pouze jednu možnost.

v případě nezletilé osoby vyplní rodič (doporučuji výplatu na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu)

 • Část formuláře - E. PŘILOŽENÉ DOKUMENTY

-k formuláři Oznámení události můžete připojit potřebné doklady:

(označte libovolný počet přiložených dokumentů)

-zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.

-v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

Spodní rámečky na straně jedna u Oznámení události musí být vyplněny. V případě, že pojištěný ještě není zletilý, je třeba připojit podpis zákonného zástupce.

 ZPRÁVA LÉKAŘE

POZOR!!!  Úhradu za vytvoření lékařské zprávy pro účely výplaty pojistného, hradí pojištěná osoba (zákonný zástupce). Obvyklá částka se pohybuje okolo 200 Kč.

 

Oznámení události ke stažení:                                              Oznámení trvalých následků:

Kooperativa Oznámení události    koop tr nasledky

 

 

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ:

 

 •  Zaslání podkladů elektronicky:

Zasílání podkladů elektronicky je možné pouze přes makléřskou firmu Renomia.

Kontakt: Lucie Šobová oddělení likvidace škod

Lucie Šobová

Email: lucie.sobova@renomia.cz

Mobil: +420 724 248 846

Telefon: +420 221 421 787

 

 • Doporučeně poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s.,

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE

+420 957 105 105; podatelna@koop.cz

 

 •  Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Kooperativa, a.s.

 

 

Výši Vašeho odškodnění si můžete zkontrolovat podle oceňovací tabulky pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulky pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu, odškodnění se stanovuje ze smluvně dojednaných pojistných částek, které jsou součástí smlouvy.

Po zaslání potřebné dokumentace bude pojistná událost prošetřena. Od data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Uplatnění trvalých následků k již nahlášenému úrazu je možné zaslat pouze jako zprávu spolu s další dokumentací, prokazující trvalé následky.

 

Trvalé Následky úrazu

Trvalé následky úrazu – právo na pojistné plnění se uplatňuje na formuláři „Oznámení trvalých následků úrazu“, který je k dispozici ZDE

 

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Kooperativa Oznámení pracovní neschopnosti

 • Pojištěni jsou pouze členové ČUS při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Formulář Oznámení pracovní neschopnosti.  Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.
 • Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny Kooperativa, a.s. nebo emailem: lucie.sobova@renomia.cz
 • V případě dotazů se obraťte na infolinku Kooperativy, a. s.: +420 957 105 105 nebo na  ddělení likvidace škod Renomia. Tel.:+420 221 421 787

 

*Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS, vydaném příslušným okresním sdružením ČUS. Pokud číslo neznáte, sdělí Vám ho příslušné okresní sdružení ČUS. Pokud jste členy ČUS skrze národní sportovní svaz, zašlete vyplněný formulář svazu, či jeho složkám, k doplnění evidenčního čísla a potvrzení.


Úrazové pojištění členů platné od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

2410YjF.jpg

 

Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ naleznete v příloženém odkaze ZDE.

 

Sken POJISTNÉ SMLOUVY č. 1310001770 naleznete ZDE.


 

Oznámení škodní události:

 

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:

 

1.)        formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

 

 

Formulář Oznámení škodní události z úrazového pojištění:

 

2415MjA.jpg

 

K formuláři je nutno připojit doklady:

 

 • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
 • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
 • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
 • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

 

 

2.)       formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

 

 

Formulář Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti:

 

2417Nzk.jpg

 

K formuláři je nutno připojit doklady:

 

 • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
 • doklad o pracovní neschopnosti
 • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
 • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

 

 

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

 


 

Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz

 

nebo doporučenou poštou na adresu:

 

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3

186 00  Praha 8 - Karlín

 

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková

Telefon: +420 233 006 311

 

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

 

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.

Tel.: + 420 233 006 311

E-mail: info@pvzp.cz

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

 

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová